13. november 2013

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til "Digital eksamen"

Oppsummering av innlegg ved konferansen "Digital vurdering og eksamen i søkelyset"

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til "Digital eksamen"

Märtha K. Felton, Seniorrådgiver, USIT, UiO

Viser til otat utarbeidet på grunnlag av kartleggingen gjort av arbeidsgruppen for eksamen ved UiO
Notat til høring
Høringssvarene

Felton understreker at en konklusjon alltid er knyttet til en konkret vurdering med tilhørende forutsetninger. en kommer neppe utenom å gjøre konkrete vurderinger i den enkelte sak.


Lagring - Oppmøteeprotokoll
Ingen interne krav til behandling av protokollen ved UiO.

Oppmelding - etabelerer sak i henhold til forvaltningsloven. Saken ansees som avsluttet i det tilsynssensor har avsluttet sitt arbeid og godkjent gjennomføringen av eksamen.
Makulering kan kun skje etter søknad til Riksarkivaren

Lagring - Sensurprotokollen / Eksamensprotokollen
Etabeleres på bakgrunn av oppmøteprotokollen

Skal bevares og overføres til Riksarkivaren når den ikke renger trengs ved institusjonen. Dvs protokollen skal arkiveres ved institusjonen i ti år.

Lagring - eksamensoppgaver
Eksamensoppgaver skal bevares, men hva man faktisk gjøre med dem er opp til den enkelte institusjon

Ved juridisk fakultet legger de ut eksamensoppgavene med sensorveiledning

Lagring - eksamensbesvarelser
Ved UiO lagres besvarelser i to år etter avlagt eksamen. Må gjøre en konkret skriftlkig vurdering ved den enkelte institusjon. Forvaltningsloven har regler om dette.

Administrative hensyn, f eks i saker der det foreligger mistanke om juks.
Personopplysningsloven
Behandlingsgrunnlag knyttet til §28 behandlingens formål. Formålet oppfylt i det alle klagemuligheter er oppfylt

Innsyn iht offentleglova
Regulerer innsyn i besvarelser og oppgaver

§26 1 ledd - etter en konkret vurdering kan en nekte innsyn i svar og oppgaver
Må gjøre en konkret vurdering for den aktuelle eksamen
Ved jus UiO har man valgt å legge ut alt.

Gjennomføring av eksamen
UH-loven § 3-9 Eksamen og sensur
Eksamen kan gjennomføres slik institusjonen finner det best, dvs institusjonen har sitt eget eksamensreglement

Den tradisjonelle metoden for å avdekke juks er ved hjelp av eksamensvakter
Hvordan gjennomføre dette ved digital eksamen?

Forutsetninger for vurdering ved UiO:
- Skoleeksamen
- UiO-eid maskin som ikke er på nett, uten mulighet for USB
- Tilsyn i lokalet

Vurderte overvåkning av aktivitet på PCene under eksamen. Studentenes aktivitet ble først overvåket i det eksamen begynte. Ble informert om at overvåkning av bruk ville bli gjennomført.
Uproblematisk å overvåke av rent tekniske hensyn
Ikke gjennomførbart å få et samtykke til overvåkning fra den enkelte student

I §8f i personopplysningsloven finnes et unntak, forutsatt berettiget interesse som kan veie tyngre enn hensynet til studenten. Dette diskuteres nøye i UiOs notat. UiO kom til (gitt forutsetningene) at ny teknologi ikke endrer den grunnleggende forutsetningen om at juks ikke er tillatt, og at man også tidligere har hatt andre former for overvåkning.

Må gjøre en vurdering i forhold til enhver teknisk artefakt som introduseres i eksamensavviklingen

Spørsmål:
Når studentene pålegges å bruke egen PC. Hva er i tilfelle institusjonens ansvar om student PCen krasjer? 

Problemstillingen er ikke behandlet i UiOs notat, men dette trenger en behandling og en avgjørelse.

BYOD - hvis man velger å ta ned sin egen maskin og bruke den på arbeidsgivers nett må en rette seg etter de retningslinjer som gjelder for dokumentbehandling. Kan ikke ha sensitive dokumenter på sin private iPad. Må vise aktsomhet.

Velger en å laste ned epost på privat maskin må en i alle fall sørge for at en har samme sikkerhetsnivå som på kontorPCen. Mye av de samme avveiningene gjelder for studentene. Også studentene må bruke sine maskiner innenfor de retningslinjene som gjelder.

Spørsmålet om vi kan pålegge studentene å bruke sine egne PCer er i seg selv så stort at det trolig må behandles av KD. Det er nesten en diskusjon som involverer grunnlovens §100. kan vi si at noen ikke skal kunne gå opp til eksamen dersom de ikke stiller med egen maskin?

Ved UiA har de brukt studentenes egne PC til eksamen i fem år. De som ikke hadde egne maskiner tilbys plass på en PC-lab. Viser til at en ikke pålegger studentene å ta med penn og kalkulator, men studentene gjør jo dette ut fra sin egen interesse. Må ikke flytte all logikken fra papir over til PC.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar