25. februar 2014

Nyhetsbrev - februar 2014

Litt nytt om elæring fra HiB og fra annet hold.

Denne gangen handler det om skjermvideo, litt om interaktiv video, studentenes mening om elæring og litt om digital kompetanse i høyere utdanning.

Fremdeles er det ikke mer enn drøye sytti stykker som mottar dette ebrevet per epost, så spre det gjerne videre. Interesserte kan melde seg på her l8ring.blogspot.no/2013/09/nyhetsbrev-om-elring

Dere finner ebrevet her: goo.gl/Xokhrr

24. februar 2014

Studier via bredbånd

Arne Krokan skriver om hvordan nettbaserte studier og kurs skaper både nye muligheter og nye trusler for norske universiteter og høyskoler.

Harvard har utviklet den nettbasert tjenesten HarvardX, der de investerer ufattelige 30 milliarder kroner i løpet av en 5-årsperiode for å bistå professorene med å gjøre forskning og undervisning bedre på campus, online and beyond. Hva dette siste innebærer kan vi bare spekulere i, men det er vel ikke helt utenkelig at det står Harvard på et bygg i London eller kanskje i Norge i løpet av de neste fem årene.
/../

21. februar 2014

UHnett Vests studentkonferanse

Jeg fikk med meg deler av UHnett Vests studentkonferanse, den 20. februar. Deltok også i den påfølgende paneldebatten , men her noterete jeg på papir – og slik blir det nok med den saken.

20. februar 2014

"Digital tilstand 2014"

Forrige kartlegging av omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning kom i 2011, og viste blant annet en økning i bruk av digitale verktøy og medier fra 2008 til 2011. Samtidig var det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi.

Hvordan er bildet i 2014? Det skal Norgesuniversitetet finne ut av. Nettundersøkelsen skal beskrive status og utvikling på feltet.

5. februar 2014

Studentene ønsker forelesninger

Studiebarometeret spør blant annet om hvordan studentene liker forskjellige undervisnings- og arbeidsformer. Studiebarometeret er den første landsomfattende undersøkelsen av norske studenters opplevelse av studiekvalitet i høyere utdanning. Undersøkelsen omfatter samtlige studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt femteårsstudenter på integrerte masterprogram.

Mest positiv bedømmelse får forelesning og skriftlige innleveringer, og disse formene oppgis også som klart mest brukt. Studentaktive arbeidsformer - som seminar, feltarbeid, laboratoriearbeid og prosjektarbeid, scorer lavere på bruk og tilfredshet. Men Digitale arbeidsformer får bra vurdering

Studentene ønsker seg bedre undervisning, mer forskningsdeltakelse og bedre oppfølging.

Aftenposten setter fokus på oppfølging av studentene. I følge Teknisk Ukeblad er ingeniørstudentene og lærerstudentene de som er minst fornøyd med kvaliteten på studiene.

Via Norgesuniversitetet

4. februar 2014

Sebastian Thrun and Salman Khan talk online education

Scratch the surface of online education, and you’re destined to run into the names of two men. The first, Salman Khan, never intended to be an education icon. Instead, he simply watched with increased interest as videos he had uploaded to YouTube to help his cousin learn math were seized upon by a world apparently eager to learn via his thoughts on the subject. By making his sideline into the non-profit Khan Academy, which now offers more than 5,000 free online lessons on an array of topics, Khan has since become a central figure in the “what should we do about education?” debate.

He also inspired the second key figure. Sebastian Thrun was a computer scientist whohelped build Google’s driverless car before seeing Salman Khan’s TED2011 presentation and deciding, pfft, autonomous driving was no challenge at all. Taking inspiration from Khan’s model, he resolved to do his part to redesign higher education, first via his computer science class at Stanford and now through Udacity, an organization that offers massive online courses.TED Blog

3. februar 2014

Utdanningskonferansen - Audiovisuelle verktøy i språkopplæringen

Barbara Joan Blair, Hege Emma Rimmereide og Jon Hoem presenterete elæringsprosjektet Audiovisuelle verktøy i språkopplæringen på Utdanningskonferansen 2014.

Innlegget viste til erfaringer med flere prosjekter der vi har brukt Google Sites som et verktøy i ulike Storyline-opplegg. Vi tok for oss metoden, viste litt fra ulike case og så på hvordan forskjellige verktøy for lydinnspilling og publisering, dls knyttet til avatarer, kan supplere studentenes skriftlige arbeider.