13. november 2013

En lysere fremtid for administrasjonen? - Digital eksamen og vurdering

Oppsummering av innlegg ved konferansen "Digital vurdering og eksamen i søkelyset"

En lysere fremtid for administrasjonen?

Jan Atle Toska begynte blant annet med å understreke at en må se på helheten i eksamenprosessen, fra forberdelse til sensurering. han løftet også frem en mulig konflikt knyttet til at oppgaver forskyves mellom administrasjon og fagsiden.

Deretter overtok Anne Ringen Pedersen og gikk gjennom fire forhold: Planlegging - Gjennomføring - Etterarbeid - Sensur

Når det gjelder planlegging av eksamen blir det gjerne ikke de store endringene for administrasjonens vedkommende, men fagpersoner kan få litt andre oppgaver, f eks laste opp oppgaver, registere sensorer. Behov for infrastruktur. Hvordan legge til rette for mange PCer i et rom, strømtilfoørsel mm

Gjennomføring kan bety en del endringer for administrasjonen. Sjekk og serviceblir som før, men dele utoppgaver og innlevering vil arte seg annerledes. Behov for en form for teknisk support.

Etterarbeid forsvinner langt på vei for administrasjonen. Besvarelsene går i teorien rett til sensor. Neppe så enkelt, men det er uansett her det er mest å hente. Administrasjonen får mer en controller-funksjon.

Sensur endres også, da sensorene leverer sensuren selv. Administrasjonen tar hånd om kontroll og publisering. Får IT og teknisk support som nye roller i eksamensprosessen

Vil en lysere fremtid for administrasjonen betinge at alle andre gjør sin del av jobben? Hva gjør man og hvordan blir rollefordelingen i det noe ikke fungerer som det skal.

Ny måte å jobbe på krever stor endringsvilje. Vil komme andre kompetansekrav. kanskje er det IT-konsulenter vi bør ansette i studieadministrasjonen?

Hvordan lykkes når såvidt mange må endre sine arbeidsoppgaver. Må huske på a det ikke bare er studentennes hverdag som skal bli enklere.

Må ikke undervurdere de pedagogiske utfordringene. Mener vi alvor med digitalisering, må vi huske at dette ikke nødvendigvis er det samme som en økonomisk effektivisering. I et kortsiktig perspektiv vil digitalisering kreve økte ressurser.

Kanskje får vi se nye vurderingsformer i kjølvannet av digitaleksamen.

Men, hadde dette vært enkelt hadde vi digitaliesrt eksamen for lenge siden. Må ha en utstrakt automatisering. Integrasjon mot ulike systemer, dels fra eksterne leverandører. FS sentralt her.

Hvordan kan vi være sikre på at systemene er sikre.

Hvordan ivareta klagebehandling. Kan vi få flere klager på formelle ting, knyttet til eksamensgjennomføringen. Kreves endringer i lover og regelverk.

Må unngå halvveisløsninger. Ser for seg mulightene for digital adgangskontroll til eksamenslokalet, og for utlevering av oppgaver. Kameraovervåkning av eksamenslokalet?

Dette benyttes i dag ved et universitet i Sverige (fikk ikke tak i hvilket)

Danmark har en annen innfallsvinkel til fusk.

“De beste tankene er gjerne ikke tenkt.”

Spørsmål
Er det akseptabelt å henvise noen studenter til papir, dersom feil oppstår?
Når en skal gjennomføre i stor skala kommer blir en raskt avhengig av at studentene har egne maskiner.

Viser til BYOD - Bring Your Own Disaster. Må basere seg på at studentene tar med seg egen maskin. Studentene vil kunne kreve at alle operativsystemer er støttet.

Er det akseptabelt at noen må ha en ikke-digitalbackup? Ser for seg at man må ha en form for slik backup. Under eksamen vil studentene kreve alternative løsninger raskt. Må ha en klar forventningsstyring av hva som er studentens ansvar og hva som er institusjonens ansvar.

Toska viser til Århus, der man ikke klarer å gjøre en full overgang til det digitale.

Vises til forholdet til faglig ansatte. Må sørge for at det er en enkel vei fra det som den ansatte setter opp på sin PC og de formatene som skal publiseres som oppgaver. Må tenke på hva slags føringer som skal legges for utforming.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar