21. november 2014

Screencastify

Jeg har lenge hatt en forkjærlighet for Screencast-o-matic, fordi dette programmet gjør skjermopptak på alle plattformer, inkludert direkte i nettleseren. En stor fordel er muligheten til å tilpasse opptaksvinduet, akkurat slik du vil ha det. Programmet har imidlertid noen "issues", som f eks selskapets ikon nede til evnstre i opptaket, samt at det ikke tar opp systemlyden fra maskinen - kun det som kommer inn via mikrofoninngangen. Ingen stor sak, og det forsvinner i betalingsversjonen til $15.

Et interessant alternativ, riktignok bare for de som bruker nettleseren Chrome, er Screencastify. Dette installeres som et lite tillegg i nettleseren, som fungerer svært bra. Tilpasningsmulighetene er litt mindre enn Screencast-o-matic, men Screencastify tar opp systemlyd i tillegg til mikrofon. Det er en stor fordel i mange sammenhenger.Begge programmene er enkle å bruke, slik at det ikke er noe problem å be studentene om å benytte disse. Videoene kan lastes ned til maskinen (noe jeg gjerne anbefaler, før opplasting - da har du en backup), eller direkte til YouTube.

20. november 2014

Norske resultater fra ICILS 2013

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en komparativ studie av ungdomsskoleelevers digitale ferdigheter. I Norge deltok i alt 138 skoler i undersøkelsen.

Selv om elevene rapporterer om lite databruk er lærerne positive til mulighetene som digitale verktøy gir i undervisningen. 15 prosent av lærerne i ungdomsskolen er enige i at IKT-bruk forstyrrer elevenes læring, mens hele 89 prosent mener IKT bidrar til å øke elevenes interesse for læring. Norske lærere har i mindre grad enn lærere i andre land deltatt på kompetansehevingstiltak innen IKT.

Blant skolens IKT-ansvarlige mener 77 prosent at mangelfulle IKT-ferdigheter hos lærerne er det største hinderet for pedagogisk bruk av IKT.

Undersøkelsen deler elevene inn i fem nivåer, og omtrent 30 prosent av de norske elevene befinner seg på de to øverste nivåene. Om lag 24 prosent befinner seg på nivå 1 eller dårligere. Disse har så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert.


Via Senter for IKT i utdanningen

19. november 2014

Kunnskapsdepartementet om SAKS - representantskapsmøte UHR, ved HiBSpissformulert er det slik at institusjonene fremstiller det som om de finansieres lavere enn gjennomsnittet, men leverer bedre enn gjennomsnittet. Stasråden savner større grad av selvrefleksjon omkring hvilke utfordringer man står ovenfor.


Digital tilstand 2014 - litt fra konferansen

Resultatene fra Digital tilstand 2014 viser noen av de utfordringene UH-sektoren står overfor. Representanter fra sektoren presenterte derfor flere av temaene fra undersøkelsen ut fra sitt ståsted. Assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen ved Universitetet i Agder snakket om strategier og betingelser. Førstelektor Monica Johannesen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tok for seg utvikling og status for bruk av IKT i undervisning og læring. Og professor Yngve Nordkvelle ved Høgskolen i Lillehammer så nærmere på hvilke utfordringer økt bruk av IKT gir i spørsmålet om kvalitet.
Konferansen ga også et innblikk i hva som skjer innen høyere utdanning andre steder i verden. Piet Hendrikx fra EADTU snakket om utvikling og trender i Europa. Eden Dahlstrøm fra EDUCAUSE presenterte deres siste undersøkelse, som tar for seg IKT-bruk i høyere utdanning i USA. Og Johan Bergström fra Universitetet i Umeå fortalte om EUNIS og deres Erais-satsing.

Prorektor Berit Kjeldstad avsluttet konferansens første dag med en kort oppsummering av årets Digital tilstand. Hun ga uttrykk for et ønske om å heve ambisjonsnivået i høyere utdanning.
Mange forhold som ble tatt opp i løpet av to dager. Først ble den Digitale tilstanden oppsummert av Norgesuniversitetet, der det særlig be trukket fram at mange prosjekter ikke rapporterer noe særlig om de pedagogiske sidene ved teknologibruken. Samtidig fortelelr representanten fra NOKUT at nettopp de pedagogiske diskusjonene omkring hvordan en best benytter digital teknologi, er noe de ansatte etterspør.

18. november 2014

MOOCs i Norge, og i norske bibliotek

Jeg har skrevet om MOOCs i Norge, og i norske bibliotek, der en kortere utgave av denne artikkelen kan du lese i Biblioteksforum 6/2014, under tittelen MOOCs og det papirløse bibliotek. Står mye annet interessant i dette nummeret også.

Den virkelige kortversjonen er at bibliotekene trenger en strategi som på sikt frigjør dem fra bindingene til "papirlogikken" og alt det den bringer med seg.

Massive Online Open Courses er et fenomen som etter kort tid har fått sin egen offentlige utredning (NOU 2014: 5 - MOOC til Norge). I denne NOUen blir MOOCs definert som rent nettbaserte kurs, som er åpne for alle interesserte, gratis tilgjengelige, og med en fri progresjon. Dette er kvaliteter som biblioteksektoren kan nikke gjenkjennende til, og dermed et utgangspunkt for artikkelen.

13. november 2014

EU-rapport om IKT-bruken i høyere utdanning

Rapporten ”New Modes of learning and teaching in higher education” er skrevet av High-Level Group on the Modernisation of Higher Education. Rapporten inneholder 15 konkrete anbefalinger til både EU-kommisjonen, nasjonale og regionale myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Blant annet etterlyser rapporten mer målrettede initiativ for å fremme utvikling og bruk av fleksible, digitale metoder for læring og undervisning i høyere utdanning.
I denne sammenhengen kan en også se innom britiske Open Universitys rapport med anbefalinger knyttet til nye former for undervising og vurdering, rettet mot undervisere og beslutningstakere.Via Norgesuniversitetet

12. november 2014

Nasjonalt forskningsseminar om dataspill i videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole satser stort på bruk av dataspill i undervisningen. Lærere har gjort en rekke forsøk med bruk av kommersielle spill i ulike fag, og har allerede skaffet seg erfaringer i et omfang som er unikt i norsk sammenheng. Skolen er i gang med et ambisiøst nasjonalt utviklingsarbeid på feltet, og forskere både fra Bergen, Oslo og Trondheim er involvert.

Forskningsseminaret «Kringsatt av fiender», som arrangeres den 26. november,  vil først og fremst ha samfunns- og språkfagene i den videregående skolen i fokus. Lærere og forskere vil presentere sine funn og erfaringer fra Nordahl Grieg, vi får et innblikk i erfaringer og forskning fra andre skoler, og vi diskuterer forskningens status og utfordringer på dette feltet.

Nasjonalt forskningsseminar om dataspill i den videregående skolen

11. november 2014

Systemer i UH-sektoren - konferanse 2014

SUHS-konferansen 2014 ble arrangerert i Trondheim 5. og 6. november 2014. Hovedtittel på konferansen var "Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd".

Programmet rettet seg mot både beslutningstakere og systembrukere, og bød på en blanding av plenumssesjoner og gruppesamlinger.
UNINETT AS

Uninettdirektøren snakket om "UH-sky": tjenester på nett, fremfor programvare på brukernes maskiner. HAn spår at inovasjonshastigheten vil øke, som en følge av disse tjenestene.

6. november 2014

Digitale læringshistorier

Senter for IKT i utdanningen har laget et knippe filmer om pedagogisk bruk av IKT i skoler og barnehager, der de har filmet lek og læring for å vise innovativ pedagogisk praksis med digitale verktøy.

Notat om dataspill og læring
Notat nr. 1: Dataspill i skolen (PDF- eller EPUB-format)
Tre nye læringsopplegg om dataspill i undervisningen

Nordahl Grieg videregående skole i Bergen er en foregangsskole på flere felt, blant annet bruk av dataspill i undervisningen. Lærerne Tobias Staaby, Jørgen Kristoffersen, Vegard Relling og Aleksander Husøy har utviklet tre læringsopplegg som er publisert på iktipraksis.no, senterets nettsted for deling av digital pedagogisk praksis.