21. august 2013

Presentasjon for dekanmøtet 21.08.13

Prosjektleder Jon Hoem gikk kort gjennom en oppsummering av aktuelle oppgaver i prosjektet.

Vi fikk selvsagt ikke diskutert alle forhold, men følgende momenter trukket frem:
 • Viktig å ha fokus på de forholdene som møter oss på Kronstad og i Møllendalsveien. Prosjektet må bidra til at ansatte er mest mulig fortrolige med forhold som støtter undervisningen.

  Prosjektleders kommentar: Tolker dette i retning av at prosjektet må ha særlig fokus på kursing og støtte knyttet til praktisk bruk av det tekniske utstyret som de ansatte møter i undervisninsgrommene.
   
 • Viktig å komme ut med god informasjon om de prosjektene som allerede foregår ved HiB. Må utnytte det potensialet som ligger i å lære av og inspirere hverandre.

  Prosjektleders kommentar: Jobber med dette. Ønsker å få til en arena som oppleves som mest mulig aktuell, samtidig som som den formidler mer varig informasjon om prosjektene. Diskuterer mulige løsniniger med informasjonsavdelingen. Ønsker en løsning som både kan formidle innad, og kommunisere utad.
   
 • Mange av de prosjektene som er gjennomført er "privatisert". Må komme videre og institusjonalisere noen av disse løsningene. Lage et veikart fram mot en løsning.

  Prosjektleders kommentar: Krever en kartlegging av prosjektene, særlig de som jobber inn mot noenlunde samme problematikk. Prosjektet må deretter komme fram til prioriteringer i samråd med faglig ledelse. Oppgaven blir i første omgang å synliggjøre et besutningsgrunnlag, fortrinnsvis på barunn av eksisterende erfaringer i prosjektene, for deretter å bestemme hva en skal gå videre med på institusjonsnivå.
   
 • Følge opp prosjektene knyttet til vurdering / digital eksamen.

  Prosjektleders kommentar: Går gjennom rapporten fra prosjektet "Digital eksamen" og tar kontakt med de impliserte. Følge med på hva som skjer nasjonalt på dette området.
   
 • Effektiv bruk av ITsLearning må være i fokus. Dette utfordres på noen områder av andre tjenester. Spesielt blir det nevnt at studentene oppretter egne grupper på Facebook, og at faglige diskusjoner dermed kan foregå på andre arenaer, der de som underviser ikke har tilgang.

  Prosjektleders kommentar: Bruk av sosiale medier er en åpenbar utfordring, men representerer også nye muligheter. Det er ikke alltid like lett å definere hva som er de beste arenaene for kunnskapsdannelse. Vi må håndtere utfordrigene samtidig som vi ikke lukker for andre initiativ. Bør trolig jobbe med noen praktiske retningslinjer og tips, som ansatte kan benytte som støtte.
   
 • Følge med på hva som skjer nasjonalt. Kom opp i forbindelse med digital eksamen, men gjelder elæringsfeltet generelt. Mulighetene til å få støtte til elæringsprosjekter trekkes frem.

  Prosjektleders kommentar: Vil forsøke å ha fokus på dette, innenfor de tidsmessige rammene som prosjektet gir. Prosjektleder deltar på den nasjonale konferansen om MOOCs (Massive Open Online Courses) den 10. september (jmf diskusjon på HiBs interne nettsider) og på Norgesuniversitetets høstkonferanse den 24. og 25. september. Prosjektet vil konkret følge opp de to søknadne fra HiB som har kommet videre i denne utlysningsrunden. I kontakt med fagiljøene vil prosjektleder også være aktiv i forhold til om det er aktuelle prosjekter som kan støtets fram mot en eventuell søknad til Norgesuniversitetet i 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar