11. november 2014

Systemer i UH-sektoren - konferanse 2014

SUHS-konferansen 2014 ble arrangerert i Trondheim 5. og 6. november 2014. Hovedtittel på konferansen var "Ta tida tilbake - et godt IKT-system sparer tid i alle ledd".

Programmet rettet seg mot både beslutningstakere og systembrukere, og bød på en blanding av plenumssesjoner og gruppesamlinger.
UNINETT AS

Uninettdirektøren snakket om "UH-sky": tjenester på nett, fremfor programvare på brukernes maskiner. HAn spår at inovasjonshastigheten vil øke, som en følge av disse tjenestene.

Arne Lunde fra KD:

Systemer må ses i relasjon til gevinster og resultatorientering. Effektivisering et viktig poeng i Sundvollen-plattformen. Et eksplisitt digitaliseringsmål - skal føre til en bedre og mer tjenesteorientert høyere utdanning. Vesentlig del av effektiviseringen.

Skal også ha styring og kontroll og rapportere i forhold til dette. Rapportering er en ekstra byrde, og innebærer rutiner for kvalitetststyring og - kontroll, som ikke er der i dag.

Det er et mål at det som produseres av kunnskaper skal tilgjengeliggjøres for samfunnet, og på den måten bidra til å skape merverdi. Viktig for fremtidig innovasjon.

Tidstyver et “interessant” begrep, som må ses inn mot forenkling. En del av målsetningene betyr nye oppgaver, på en annen side skal man kutte. Det kuttes 0,5% - kuttes dette de neste fire årene innebærer dette 600 millioner kroner. Løsningen er å jobbe smartere med digitale løsninger. Å utnytte teknologien er helt nødvendig for å nå målene.

Vesentlig å jobbe med organisasjonsutvikling og forretningsutvikling. Dette er vel så viktig som

Må standardisere prosesser for å se om det er ting en kan gjøre på en enklere måte. Kan sentralisere noen oppgaver, mens andre med fordel

Spesielt fokus på forenkling av rapporteringsrutiner. Ser på muligheter for å fjerne oppgaver fra institusjoninvå.

Mange systermer som ikke blir utnyttet fordi personalet ikke evner å utnytte de mulighetene som systemene gir. Hvordan utvikle dette? Her har sektoren mye å hente, også på ledelsensisen. trenger ledere med innsikt i de mulighetene som digitaliseringen gir. Mulighetene kan skusles bort dersom man tenker på gammeldags måte.

Nevner sky-sløsninger som ett av flere sentrale stikkord. Viktig å tenke gjennom hvilke prinsipper som skal legges til grunn for arbeidet. Få reell brukermedvirkning med i utviklingsarbeidet, både når det gjelder organisasjon, personal og teknologi.

Stansradisert måte å kommunisere med omverdenen på. Finne beste praksis. Bygge ned regelverket for å gjøre beste praksis mer fleksibelt. Mye kan forenkles.

Standardisering blir viktig, blant annet for å utnytte skyløsninger. Dele løsninger og kompetanse.

Nettverk en forutsetning for å få til god deling.

Viktig for departementet at hele sektoren går samlet. Nevner Uninett med felles systemer og infrastruktur som et sentralt element i den videre digitaliseringsprosessen. Unimett er til for sektoren, og eierskapet er viktig å styrke.

Truls Berg 
forsøker å si noe om fremtiden, med utgangspunkt i at fremtiden faktisk kan forutsis. Mener at Perspektivmeldingen fremskriver dagens situasjon, og dermed bommer på hvordan fremtiden vil bli.Berg mener vi vil ønske å jobbe for de arbeidsgiverne som gjør "mest godt".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar