11. mars 2014

Påvirker MOOC-trenden høyere utdanning?

Se også Oppsummering av nasjonal konferanse om MOOC, høsten 2013.

Berit Kjeldstad, prorektor NTNU, snakker om Påvirker MOOC-trenden høyere utdanning? under Bibsyskonferansen 2014.



Kjeldstad leder MOOC-utvalget, som er det eneste utvalget av denne typen, i alle fall i en europeisk sammenheng. Myndighetene har med andre ord vært i forkant på dette området.

Viser til utvalgets Facebookside og den foreløpige rapporten. Ber alle om å melde inn forhold som de ikke finner i denne rapporten. Mandatet går ut på å sammenstille kunnskap. Kan være krevende å sette dette inni en kontekst som er knyttet til høyere utdanning. Kommer en endelig rapport i juni 2014.

De mindre høgskolene, der studentene gjerne ikke kommer på kampus, har vært de som har drevet dette feltet frem til nå. MOOC-utvalgets premiss er at dette er noe som alle institusjoner bør dse på og ta mer aktivit i bruk.

ECampus prosjektet har sett på hvordan vi bygger felles IKT-verktøy. Har hatt forkus på nordlige deler av landet, der avstander gjør nettverkskommunikasjon spesielt aktuelt

NTNU kom med den “første” MOOCen, høsten 2013. NTNU hadde ikke en strategisk tilnærmin g til dette da dette kom. Bibsys var raskt ute å tilbød en tjeneste som interesserte kan ta i bruk.

Utviklingen fører utdanningspersonell og bibliotekene nærmere sammen. Kobling mellom utdanningsledelse og biblioteksledelse må ses i en nærmere sammenheng enn hva en har vært vant til.

MOOC-utvalget snakker ikke om studenter (de er ikke tatt opp ved en institusjon) , men deltakere og brukere. Er imidlertid en glidende overgang mellom deltakere og studenter. Når vi diskuterer MOOCs snakker vi ofte om forskjellige ting, men utvalget legger til grunn at dette dreier seg om ut tilbud som er tilgjengelig for hvem som helst.

Så langt har mye vært lagt åpent på nett, men uten å være satt inn i en sammenheng. Eksamensgjennomføringen er så langt holdt utenom.

Når konseptet MOOC videreutvikles vil dette kunne høyne kvaliteten, men dette er en utfordring og det er ikke slik at modellen kan erstatte tradisjonell undervisning fullt og helt.

Viser til edutechnica.com/moocmap






Den største utfordringen er knyttet til en forståelse av pedagogikken og en kontinuerlig kvalitetsutvikling

Nevner Learning Analytics - de store kursene gir store mngder data som gjør at en kan identifisere hva studentene sliter med.

På et enkeltt nivå kan YouTube gi oss en del slike data knyttet til videoer:


Tror ikke det vil skje en rask utvikling av MOOCs i Norge. Det kommer noen, men dette handler om å utvikle ny kompetanse og kapasitet. Må belønne og løfte fram god utdanning. Slik det er i dag er det få inscentiver knyttet til utdanning. Dette har mye å si for den enekelte i praksis. Kjelstad tror ikke det vil skje store endringer uten at en gjør noe med belønning av å drive undervisning.

Utvalget diskuterer om det er ønskelig med en felles påortal. Finnes i alt syv slike protaler internasjonalt. Flere vil komme. Frankrike har laget en nasjonal plan, Spania og England jobber med det samme.

Er det hensiktsmessig at alle institusjonene skal gjøre det samme og konkurrere inn i det samme markedet? Skal vi begynne å spesialisere oss mer, gitt at ikke alle studentene trenger å være på kampus for å få all undervisningen. Dette var også spørsmål som kom opp da MOOCs ble diskutert på UHnett Vest sin samling i forrige uke.

Vil trolig komme en del initiativer fra arbeidslivet, men hvem skal kvalitetssikre at de tilbudene som gis faktisk holder faglig mål. Et opplegg med “badges” kan på sikt bli en konkurrent til det bestående systemnet for akkreditering, studiepoeng og vitnemål. Gir en ny vinkling på spørsmålene om godskriving av realkompetanse. Institusjonen vil møte utfordringer i forhold til hvordan de vurderer ulike typer kompetanser. reiser også en rekke spørsmål knyttet til utdanningsstøtte.

Finnes en rekke tilbud innenfor fleksibel utdanning (jmf tilbudet i Alta) der studentene aldri er på kampus, men hvor institusjonen får full uttelling for disse.

Viktig å komme med innspill til utvalget nå, dersom en ser ting som ikke kom med i rapporten i desember. Sektoren er i utvikling og vi må følge med i timen, og ta med oss det som er bra innenfor dagens system og fornye og revitalisere dette i en ny virkelighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar