16. september 2014

Modell for MOOC-utvikling

Geir Maribu, Høgskolen i Sør-Trøndelag, under Norgesuniversitetets høstkonferanse 2014
Presentasjonen på Slidehare

Mye av dette kom inn i NOUen, "MOOC til Norge", i kapittelet om kvalitet.

Utvikle en modell for hvordan norske aktører kan utvikle MOOCs av høy faglig og pedagogisk kvalitet, med en tilhørende bærekraftig forrretningsmodell. Mye av arbeidet har gått med til å få opp MOOCen IKT og læring.


Viser til illustrasjon og beskrivelse på Wikipedia:Er det læringssyn det dreier seg om?
Er forelesningen i dag redusert til å spille av en video?

Har vært en dreining fra fokus på forelesningen som form i retning av ulike former for samarbeid og prosjektarbeid.’

Schooling vs shoaling

Nevner xMOOCs og cMOOCs, men surrer litt med historien. cMOOCs, knyttet til “connectivism”, oppstår for rundt 10 år siden, men i små formater. Se “Hva er MOOCs” og “MOOC og digital læring”.

Hva får studenten i en MOOC:
 • nettbasert 
 • skalerbar med hensyn til antall deltakere 
 • åpen og gratis, og gratis innhold 
I flere tiår har en blitt oppfordret til mer studentaktive læringsformer. Gjør mer av dette, selv om det tar mye tid. Hevder at studentene ønsker å jobbe i grupper og med prosjekter. Her gjør vi oss kanskje ulike erfaringer?

Er MOOCene en U-sving tilbake til en mer forelesende form?
Jeg legger til denne:Interessant poeng knyttet til at universiteter og høyskoler også har et oppdrag som favner ut over campus. Her pleier jeg å gjøre et poeng av at vi de siste femten årene har lukket undervisningen, mye “takket være” LMSene - dvs en passordbeskyttet tilgang til læringsmateriellet.

Innhold - tekst, bilder, video, simulering
Hva er behovet? Hvem er studentene? Hva er læringsmålene og læringsutbyttebeskrivelsene? Hvor hentes faginnholdet fra?
Trenger man et pensum, eller er læringsutbyttebeskrivelsene tilstrekkelig?

Pedagogikk - Læringssyn
Hvordan designes / presenteres lærestoffet og tilhørende læringsakriviteter?Teorier om ulike former for læring
 • Behaviourisme - innenbærer at en gjennom undervisningen forsøker å etablere positive forsterkere. Finne de rette forsterkerne for den enkelte bruker, noe man f eks er flinke til å legge til rette for i spill 
 • Kognitiv læring - studentene bygger skjermaer og knytter disse til begreper, linke disse. Tjenester som mindmapping, tagging, begrepskart. Språktjenetesre som Duolingo er et eksempel som legger til rette for denen formen for læring 
 • Sosialkonstruktivistisk - flere lærende forhandler om mening. Kan handle om å skrive sammen, utfordre hveradre og bygge kunnskap i fellesskap 
 • Konnektivistisk - læring sett som noe som skjer i nettverk. Studentene kobler egne aktiviteter, via sosiale medier, til andres aktiviteter. legger vekt på å utvikle sitt eget personlig læringsnettverk 
Arbeidsformer
Individuelt vs kollektivt
Mye tradisjonelt, med et fastlagt ukentlig løp. Slutt etter et visst antall uker
Hvordan få flest mulig til å henge med, og unngå frafall

Evaluerings- og eksamensformer
Egentester
Multiple choice
Diverse former for maskinell retting og tilbakemelding

Underveisevaluering
Motivasjon- og kompetansekartlegging
Booster aktiviteten ved å minne de på aktiviterer gjennom å pålegge de en test

Design av vurdering
Hvordan makter vi å skalere opp dette?
effektivt, skalerbart og valid

Vanskelig å finne vurderingsformer som er godt koblet til læringsutbyttebeskrivelsene.

Hvordan vurdere i praksis
 • Lærervurdering
 • Vanlig retting, dels godkjent / ikke godkjent - mange typer innlevering resulterer i at det leveres mye som er temmelig liket 
 • Automatisk vurdering 
  • Selvretting på grunnlag av et gjennomarbeidet løsningsforslag. Må begrunne vurderingen 
  • Medstudentvurdering. Canvas hadde tilsynelatende funksjonalitet for dette, men det viste seg at dette ikke var automatisert 
  • Quizer. Kan brukes til underveisevaluering og dels som en form for sluttevaluering 
Veiledning
Hvordan få diskusjonsforumene til å fungere. Er slike forum kun en arena for de få? Er det måter å aktivisere de svake, samtidig som en unngår nettroll og annen uønsket aktivitet.
De fleste deltar ikke og det er vasnkelig å legge godt til rette for arbeid i mindre grupper.

Deltakere - skal alle kunne være med, uten krav til forhåndskunnskap

Administrative forhold - opptak, progresjon
Hvordan gi studentene umiddelbar tilgang, med fri start og slutt. Vanskelig å se for seg at dette er mulig innenfor det tradisjonelle systemet.

Markedsføring
Lærerens kursadministrasjon
Hva kan en kreve av studentene når det gjelder administrative oppgaver?

Sertifisering
Mye ugjort på dette området

Teknologi
Gjorde forsøk med Canvas, uten å være helt fornøyd med dette. Kommer likevel til å benytte dette, i et håp om at det er her utviklingen vil komme.

I sommer har vi ved HiB gjort forsøk med Google Sites, Canvas og edX. Konklusjonen er forløpig at ingen av disse tilfredstiller alle behov.

Økonomi
Studiepoenproduksjon - krever formalisert opptak og eksamen
Betalingstjenester i tillegg
Avgifter

1 kommentar:

 1. "Liveblogger" videre i dette dokumentet http://docs.google.com/document/d/1nNEdzPxtlosJZngmgCzAgNXWxQED8E8399OuU_cL3f8/pub

  SvarSlett