4. september 2014

Hva slags skole trenger vi i fremtiden?

Utvalget for fremtidens skole ble nedsatt 21. juni 2013, for å vurdere om norsk skole dekker den kompetansen elevene vil trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. 3. september 2014 overleverte Ludvigsen-utvalget sin delutredning NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole.

Utredningen presenterer den historiske utviklingen av fagene i grunnskolen, en sammenlikning med andre land og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører om fremtidens kompetanser.
Et utvalg ledet av professor Sten Ludvigsen har sett på hvilke krav fremtidens samfunns- og arbeidsliv vil stille til norsk skole. Hva slags kunnskap blir viktig i fremtiden, og i hvor stor grad dekker dagens skole dette? Det er blant spørsmålene utvalget har sett nærmere på.

Her er noe av det utvalget har kommet frem til i delutredningen:
  • Evne til kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid vil bli enda viktigere i fremtiden. 
  • Utvalget legger til grunn et bredt kompetansebegrep som inkluderer både kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring. 
  • Flere av fagene i dagens skole er svært brede i omfang. Dette kan gå på bekostning av elevenes muligheter til dybdelæring og faglig progresjon. 
Innen 15. juni 2015 skal utvalget levere sin hovedinnstilling, med en vurdering av om fagene i norsk skole dekker de kunnskapene og ferdighetene elevene vil trenge i fremtiden.

Her kan du lese mer om delutredningen og utvalget for fremtidens skole:
http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar