13. desember 2013

Utvalg anbefaler høyere utdanningstilbud på nett

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag overlevert den første rapporten fra MOOC-utvalget, som skal vurdere høyere utdanningstilbud på nett. Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud og mener Norge bør utnytte det potensialet som ligger i nettbasert utdanning.


I rapporten TID FOR MOOC (Massive Open Online Courses) beskriver utvalget utviklingen av utdanningstilbud på Internett generelt og MOOC spesielt, både internasjonalt og nasjonalt. Utvalget kommer med sine første vurderinger av hvilke muligheter og utfordringer som følger av MOOC for norsk høyere utdanning og for kompetanseutvikling i samfunnet.

Utvalget trekker ingen endelige konklusjoner i rapporten, men mener at MOOC har potensial til å styrke kvaliteten i og tilgangen til høyere utdanning i Norge. Innovativ bruk av digitale verktøy kan bidra til etter- og videreutdanningstilbud som i enda større grad er tilpasset arbeids- og næringslivets kompetansebehov. Utvalget mener derfor at norske myndigheter, universiteter og høyskoler og arbeids- og næringsliv, må gripe de mulighetene som MOOC gir til å fremme et mer kunnskapsbasert samfunn.

Utvalget tilrår støttetiltak knyttet til både den pedagogiske og tekniske siden. Videre anbefaler de å holde kurstilbudene gratis, legge til rette for bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at vi bør vurdere opptak til åpne nettkurs også for studenter som ikke oppfyller de formelle kravene.
Internasjonalt har omfang og utbredelse av MOOC gått usedvanlig raskt siden 2008. Flere toppuniversiteter i Nord-Amerika, Europa og andre verdensdeler konkurrerer om å gi de beste tilbudene. Mange MOOC-tilbud har nå mellom 20 000 og 60 000 deltakere fra hele verden. Det er flere ulike oppfatninger av hvordan MOOC kan endre struktur, organisering, innhold og arbeidsmåter i tradisjonell høyere utdanning, og hvilken betydning utviklingen vil få for blant annet kvalitet, rekruttering, finansiering. MOOC blir også vektlagt som et lovende demokratisk virkemiddel for å gjøre utdanning mer tilgjengelig i utviklingsland.

Utvalget skal levere endelig rapport innen sommeren 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar