Prosjekt IKT-støttet utdanning ved HiB

Høgskolen i Bergen har i dag en rekke prosjekter og ressurser som går inn mot e-læringsfeltet. Det spenner fra LMS, AV/IT, bibliotektjenester og timekvoter hos Senter for nye medier på den ene siden til de mer strategiske prosjektene knyttet til e-læring og digital vurdering på den andre siden. Høgskolen har investert i moderne digital infrastruktur og det ligger et ubrukt potensial i hvordan høgskolens ansatte og studenter jobber digitalt, også utenfor klasserommet. Studentene utfordrer høgskolen med ønske om mer varierte læringsformer. Den pågående strukturdebatten utfordrer oss også digitalt.

Høgskoledirektøren ønsker å etablere et prosjekt IKT-støttet utdanning. Prosjektet etableres med sikte på å få et mer helhetlig grep om e-læring ved HiB og for å få høyere kvalitet på undervisning og læring ved hjelp av IKT. Prosjektet vil følge opp IKT-strategiens Målområde 1 Utdanning og læringsmiljø: «IKT skal være et vesentlig hjelpemiddel i læring og utdanning. Høgskolen må ta i bruk nye digitale læringsmetoder og tilhørende pedagogikk i utdanningene. Det er nødvendig med funksjonelle verktøy og god infrastruktur for å fremme studenters læring og støtte utdanningene».

Prosjektet skal se på hvordan IKT bedre kan anvendes i undervisningen, ved å se helhetlig på teknologien som tas i bruk. Å koble ledelse, fagmiljøer, utviklingsmiljøer og eksterne kompetansemiljøer nærmere sammen vil være avgjørende i så måte.Prosjektets målsetninger

Prosjektets hovedmålsettinger vil være: 
 • utvikle pedagogisk kompetanse hos faglig tilsatte
 • involvere studentene i arbeidet med IKT-ferdigheter og IKT-bruk
 • kartlegge eksisterende IKT-bruk, samt nåværende og fremtidige behov
 • oppdatere internundervisningstilbudet, inkludert pedagogiskw støttefunksjoner

Prosjektets oppgaver vil videre være

 • foreslå, koordinere og følge opp planer for de delene av høgskolens IKT-strategi som har betydning for IKT-støttet utdanning:
  • kortsiktig og en langsiktig plan for høgskolens oppfølging av IKT- strategien.
  • holde oversikt over status på de områdene som faller utenfor det som direkte handler om IKT-støttet utdanning, men som anses å kunne ha fremtidig relevans for utdanningsfeltet.
 • komme med forslag til prioriterte innsatsområder innenfor undervisningsmetoder og utvikling av nye læringsformer. Prioriteringene skal være begrunnet i konkrete behov ved avdelingene, i visjoner for fremtidig bruk og i forskningsbasert kunnskap.
 • undersøke muligheter for samarbeid om felles IKT-løsninger. Dette kan gjelde teknisk implementering, men først og fremst vil det dreie seg om ulike former for samarbeid om metodeutvikling og opplæring.
 • peke på muligheter og eventuelle hindringer for samarbeid mellom undervisnings- og forskningsmiljøer ved HiB, næringsliv og andre interessegrupper for utvikling av digitalt støttet undervisning.
 • vurdere og eventuelt foreslå nye tiltak og virkemidler som kan bidra til at ny undervisningsteknologi tas i bruk.
 • holde seg orientert om hvilke strategiske valg som gjøres ved andre utdanningsinstitusjoner, både når det gjelder administrative systemer og pedagogiske verktøy

Prosjektets organisering
Prosjektet lar seg etablere innenfor dagens ressursramme. Prosjektet organiseres gjennom en arbeidsgruppe som står for daglig oppfølging og koordinering og en referansegruppe som støtter opp under arbeidsgruppens arbeid og forslag. Arbeidsgruppen settes sammen av nøkkelressurser fra støttefunksjoner og referansegruppen vil bestå av faglige ressurspersoner. Den enkelte enhet får i oppgave å foreslå representant til arbeidsgruppen og referansegruppen i de tilfeller dette ikke gir seg selv ut fra arbeidsoppgaver og roller.

Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppens sammensetning vil være:

 • Prosjektleder for e-læring (gruppens leder)
 • Stilling ved Senter for nye medier
 • Stilling ved Biblioteket
 • Stilling ved IT-drift
 • LMS-stilling ved Utdanningsseksjonen
 • Prosjektstilling digital vurdering ved Utdanningsseksjonen
 • Studentrepresentant 

Arbeidsgruppens skal innhente innspill fra aktører som er involvert i bruk, anskaffelse og opplæring av IKT-utstyr og -tjenester. Leder av arbeidsgruppen sørger for å konsultere og involvere referansegruppen og rapporterer videre til prorektor for utdanning og utdanningsdirektør. Utdanningsutvalget og

Læringsmiljøutvalget orienteres minst én gang i semesteret om prosjektet og status.

Referansegruppen
Hver avdeling oppnevner sin faglige representant til referansegruppen.

Referansegruppen skal også ha studentrepresentasjon og representasjon fra LMU. Ekstern medlem fra hhv UiB og NHH inviteres inn i referansegruppen.

Prorektor leder referansegruppen.

Prosjektets oppstart
Prosjektet starter i november 2014 og skaleres opp etter hvert som oppnevninger til arbeidsgruppe og referansegruppe blir klare. Prosjektet har ingen sluttdato og opererer i utgangspunktet med tidshorisonter som peker ett år frem i tid. Rapportering og milepæler i arbeidet konkretiseres nærmere av prosjektet selv.

Prosjektgruppens arbeid skal evalueres innen 31. desember 2015 med tanke på videre organisering, finansiering og ansvarsområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar